ქ. თეთრიწყაროს სასმელი წყლის რეაბილიტაციის პროექტის განხორციელებაში ქალაქის მოსახლეობის ჩართულობის დასადგენად საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაციამ (ACSDG) ჩაატარა კვლევა და გამოკითხა ადგილობრივი მოსახლეობა.

კვლევა მოიცავს როგორც მოსახლეობის ჩართულობას პროექტის ეტაპობრივ გახორციელებაში (დაგეგმვა, რეაბილტაცია), ასევე დაგეგმილი საქმიანობების ადექვატურობისა და შესაბამისობის დადგენას იმ საჭიროებებთან, რაც დღეს ქალაქის მოსახლეობას აქვს სასმელ წყალთან დაკავშირებით.

ამის გარდა გამოკითხვამ გამოავლინა სხვა შედეგებიც, რომლებიც პირდაპირ კავშირში არაა წყლის თემასთან,

კვლევის შედეგების გასაცნობად იხილეთ თანდართული დოკუმენტები.

კითხვარი


კვლევის ანალიზი


დანართი 1: მოქალაქეთა გამოკითხვის შედეგები დიაგრამების მეშვეობით.


დანართი 2: ცხრილი - სასმელი წყლის მიწოდების არსებული გრაფიკის შედარება რეალურთან.


დანართი 3: გწკ-ის თეთრიწყაროს რესურსცენტრის მიერ მოწოდებული თეთრიწყაროს სასმელი წყლით მომარაგების გრაფიკი.

 

უკან


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ვებ-გვერდი მომზადებულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ (G-PAC) ფარგლებში.

ვებ-გვერდის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია და ის არ შეიძლება განხილულ იქნეს USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებათა ამსახველად.

 
  Copyright @ ACSDG 2011